1 Arashishicage

Studentenrechtbank Essay

 

Joost Knaap, Wetenschappelijk essay Studentenrechtbank3

1. Inleiding

Zaakwaarneming (art. 6:198 BW) is een eeuwenoude rechtsfiguur die stamt uit het Romeinse recht(

negotiorum gestio

) en zijn grondslag vind in de billijkheid.

1

Voor een geslaagd beroep opzaakwaarneming moet de zaakwaarnemer zich

willens en wetens en op redelijke grond

hebbeningelaten

met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan eenrechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen

’.

Hieruit vloeit deverplichting voort voor de belanghebbende om

 –

voor zover zijn belang naar behoren is behartigd -de schade te vergoeden die de zaakwaarnemer heeft geleden. De centrale vraag die beantwoord zalworden in dit essay is onder welke omstandigheden er een geslaagd beroep kan worden gedaan opzaakwaarneming in de zin van art. 6:189 BW. Ik zal in het navolgende de verschillende eisen ontledendie hieraan gesteld worden. In het algemeen zal de wil van de belanghebbende overeenstemmenmet de belangenbehartiging. Ik zal echter speciale aandacht besteden aan die situaties waarin debelanghebbende juist

niet 

wil dat zijn belang door een ander gediend wordt. Een tweede belangrijkerechtsvraag is dan ook: is het mogelijk van zaakwaarneming te spreken, wanneer tegen de wil van debelanghebbende gehandeld wordt?

2. Vereisten zaakwaarneming

Hieronder zal ik de verschillende vereisten voor zaakwaarneming kort puntsgewijs behandelen.

2.1. Het behartigen van een anders belang

De zaakwaarnemer moet zich voor een geslaagd beroep op zaakwaarneming hebben ingelaten metde behartiging van

een anders

belang. Het is niet noodzakelijk dat de zaakwaarnemer weet wie debelanghebbende is.

2

Het is eveneens niet noodzakelijk dat de zaakwaarneming als gunstig wordtervaren door de belanghebbende. Enkel van belang is de geobjectiveerde bedoeling van dezaakwaarnemer en de omstandigheden waaronder de handeling is verricht.

3

2.2. Willens en wetens

Verder is vereist dat de zaakwaarnemer bewust -

willens en wetens-

het belang van een ander dient.Er is van zaakwaarneming dan ook geen sprake als eigen belangen worden nagestreefd en daarbij

onbewust 

belangen van anderen gediend worden.

4

Als echter zowel het eigen belang als dat van eenander tegelijkertijd bewust behartigd worden kán sprake zijn van zaakwaarneming. Scheltema maakthet volgende onderscheid: er is geen zaakwaarneming als men uitsluitend handelt met de bedoelingeigen belangen te behartigen, maar er kan wel zaakwaarneming zijn als men uit een louter egoïstischmotief heeft gehandeld.

5

In Asser/Hartkamp wordt als voorbeeld genoemd de zoon van een

1

Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 2011/nr. 396.

2

Verbintenissen uit de Wet en Schadevergoeding (Vriesendorp), nr. 274.

3

ScheltemaGS Verbintenissenrecht, art. 198, aant. 10.

4

Parl. gesch. Boek 6, p. 790.

5

Scheltema, GS Verbintenissenrecht, art. 198, aant. 11

Zitting Gedaagde – Studentenrechtbank 2015

23 mei 2015EwoutJuridisch

Onderdeel 1 In tegenstelling tot de eiser zal de verdediging aanvoeren dat er wel sprake is van bewaring en daarom niet onder het toepassingsbereik van bedrijfsmatig gebruik valt. Uit de parlementaire geschiedenis kan opgemaakt worden dat bewaren, als uitzondering, niet onder het toepassingsbereik van bedrijfsmatig gebruik valt van artikel 181 van boek 6 van het […]

Pleitnota – Studentenrechtbank 2015

23 mei 2015EwoutJuridisch

Studentenrechtbank Rijksuniversiteit Groningen Sector Privaatrecht Oude Zittingszaal Rechtbank, Oude Boteringestraat 38, Groningen. Casus: prio01d   Pleitnota van E.P. Visser   Inzake:   SIEBRAND SIEBRAND ZORGSMA GEDAAGDE Vertegenwoordigd door mr. E.P. Visser (Groningen)   tegen   EDUARD SCHAAF EISER Vertegenwoordigd door mr. S.L.L. van Aken (Groningen)   Inhoud Inleiding Feiten Juridisch betoog Conclusie   Edelachtbare vrouwe, […]

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst in het betaald voetbal – Studentenrechtbank 2015

10 maart 2015EwoutJuridisch

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst in het betaald voetbal casus prio01d – Lars Bos en zijn droomtransfer – Ontbinding van een arbeidsovereenkomst in het betaald voetbal   Aantal woorden:      2638 woorden Aantal pagina’s:      13 (totaal) / 5 (essay) Versie:                      1.0   Auteur:                     Ewout Pong Visser Studie:                      Rechtsgeleerdheid Vak:                           Studentenrechtbank   Universiteit:             […]

Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker van dieren – Studentenrechtbank 2015

23 februari 2015EwoutJuridisch

Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker van dieren casus prio01d – Bertha is boos! – Aansprakelijkheid voor bedrijfsmatig gebruik van dieren.   Aantal woorden:      2262 woorden Aantal pagina’s:      11 (totaal) / 5 (essay) Versie:                      2.0   Auteur:                     Ewout Pong Visser Studie:                      Rechtsgeleerdheid Vak:                           Studentenrechtbank   Universiteit:             Rijksuniversiteit Groningen Faculteit:                  […]

Voorlopige Casusoplossing – Studentenrechtbank 2015

4 februari 2015EwoutJuridisch

Voorlopige casusoplossing casus prio01d – Bertha is boos! – Aansprakelijkheid voor bedrijfsmatig gebruik van dieren. Auteur:          Ewout Pong Visser 1.    Casus Siebrand Zorgsma is een gepensioneerde boer met nog enkele stallen en stukken grond om eventueel dieren van anderen te stallen en te verzorgen. Siebrand heeft samen met zijn vrouw Wiene een Bed en […]

Bancaire Bonuscultuur – Rechtsvinding

24 juni 2014EwoutJuridisch

‘HET GROTE GRAAIEN MET GROTE RISICO’S’ ‘beloof mensen genoeg geld, en goede mensen gaan slechte dingen doen   Aantal woorden:      2927 woorden Versie:                      1.0   Auteur:                     Ewout Pong Visser Studie:                      Rechtsgeleerdheid   Vak:                           Rechtsvinding Universiteit:             Rijksuniversiteit Groningen Faculteit:                  Faculteit […]

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *